portfele NDI

Zysk*     1M       3M       6M      1R       2019 rok

*Prezentowane zyski są wygenerowane od początku istnienia poszczególnych strategii
(3 grudnia 2018 roku) do ostatniego dnia ich wyceny (stan na 22 stycznia 2021 roku)

Portfele NDI

Private Wealth Consulting Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego świadczy usługę Nieodpłatnego Doradztwa Inwestycyjnego. Usługa polega na cyklicznemu dostarczaniu analiz i komentarzy rynkowych oraz udostepnieniu podglądu strategii modelowych zgodnie z przyznaną klasyfikacją. Wystarczy zawrzeć umowę z PWC aby aktywować usługę NDI i poznać skład poszczególnych portfeli.

PWC udostępnia pięć strategii modelowych, zróżnicowanych pod względem poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu. Portfele inwestycyjne składają się wyłącznie z funduszy inwestycyjnych otwartych. Inwestor posiada pełną kontrolę nad swoimi inwestycjami. Każda decyzja o zmianie składu portfela albo dostosowania portfela inwestycji do portfela modelowego wymaga złożenia zlecenia inwestycyjnego. Dla inwestorów zainteresowanych zakupem strategii posiadamy również ofertę usług maklerskich, umożliwiających powierzenie decyzji profesjonalnemu zarządzającemu NDM S.A.

Dobre decyzje inwestycyjne ekspertów PWC przekładają się na ponadprzeciętne stopy zwrotu portfeli modelowych, uzyskanych za 2019 rok.

Konserwatywne założenia, oparte przede wszystkim na doborze instrumentów finansowych w taki sposób, aby odpowiadały akceptowalnej przez Klienta zmienności, mierzonej poziomem komfortu w sytuacji wahań notowań funduszy. W celu odwzorowania dobrze zdywersyfikowanych portfeli NDI inwestor powinien dysponować kwotą min. 100.000 zł. Inwestowanie portfelowe wiąże się z koniecznością alokacji środków w jednostki funduszy kilku Towarzystw. Pula 100.000 zł pozwoli na otwarcie rejestrów we wszystkich towarzystwach funduszy inwestycyjnych, wchodzących w skład portfeli. Inwestowanie mniejszymi kwotami również jest możliwe, niemniej nie gwarantujemy, że możliwe będzie odwzorowanie każdej ze strategii.

Usługa Nieodpłatnego Doradztwa Inwestycyjnego jest usługą bezpłatną. Zawrzyj z PWC bezpłatną umowę i korzystaj z doświadczenia ekspertów. Oferujemy bezpłatną usługę NDI oraz opiekę menadżera ds. inwestycji, który pozostaje do Państwa dyspozycji.

Skorzystaj z formularza poniżej.

Private Wealth Consulting sp. z o.o. oświadcza, że prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, czy związanych z udzielaniem rekomendacji inwestycyjnych, świadczonych na rzecz użytkowników strony internetowej.

Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, ani także doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), czy innego rodzaju rekomendacji co do określonego zachowania inwestora. Prezentowane informacje nie mogą być utożsamiane z zaproszeniem do złożenia oferty, jak również samą ofertą nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Dane opublikowane na stronie internetowej zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności i opierają się na historycznych wycenach jednostek funduszy inwestycyjnych. Nie gwarantują one jednak osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Private Wealth Consulting sp. z o.o. informuje, że fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, czy ochrony wpłaconych środków, a każdy uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Stopa zwrotu z inwestycji nie jest równa wynikom inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych, gdyż jest zależna od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także wysokości opłat pobranych zgodnie ze statutem danego funduszu oraz innych obciążeń, w tym należności publicznoprawnych.

Skontaktuj się z nami aby otrzymać więcej informacji o usłudze:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przez Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146628, NIP: 526-26-70-135, REGON: 015294777, ("Administrator"), w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną prośbę o kontakt. Działając jako Administrator, informujemy Cię dodatkowo, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.