afi ndm

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 sierpnia 2016 r. nr DRK/WL/4024/46/14/2016/283/114 Private Wealth Consulting została wpisana do rejestru firm inwestycyjnych. Private Wealth Consulting działa jako agent firmy inwestycyjnej Niezależny Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie.

Niezależny Dom Maklerski to grupa doświadczonych ekspertów działających na rynku finansowym od ponad 20 lat. NDM prowadzi działalność zarówno w obszarze analiz, jak również sprzedaży, a w skład jego zespołu wchodzą ludzie, którzy uczestniczyli w projektach realizowanych zarówno dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i największych polskich spółek.

Niezależny Dom Maklerski świadczy na rzecz Klientów usługi maklerskie:

 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 • doradztwa inwestycyjnego oraz
 • oferowania instrumentów finansowych.

Oferta skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorstw, fundacji czy samorządów.

W ramach świadczenia usług agenta firmy inwestycyjnej Niezależnego Domu Maklerskiego, Private Wealth Consulting jest uprawniony do obsługi Klientów w zakresie:

 • udzielania informacji o produktach i usługach NDM;
 • zawierania umów o świadczenie usług maklerskich, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji NDM na zawarcie danej umowy o świadczenie usługi maklerskiej;
 • przyjmowania i przekazywania do NDM zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 • przyjmowania i przekazywania do NDM zapisów na instrumenty finansowe nowych emisji, na które zapisy są przyjmowane przez NDM;
 • przyjmowania oświadczeń woli i wiedzy dla NDM, i przekazywanie ich do NDM;
 • przyjmowania oświadczeń dotyczących udzielenia, zmiany, odwołania pełnomocnictw związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez NDM i przekazywanie ich do NDM;
 • polecania Klientom lub potencjalnym Klientom PWC NDM, jako podmiotu świadczącego usługi maklerskie;
 • wysyłania Klientom PWC informacji handlowych drogą mailową o produktach i usługach NDM, na adresy mailowe klientów, udostępnione agentowi firmy inwestycyjnej w celu otrzymywania informacji handlowej, po uprzednim ustaleniu i zaaprobowaniu przez NDM treści informacji handlowej;
 • przekazywania Klientom dokumentu rekomendacji (rekomendację przygotowywać będą wyłącznie upoważnieni do wydawania rekomendacji pracownicy NDM posiadający niezbędne uprawnienia, tj. doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego);
 • wskazywania Klientowi miejsca, w którym będą publikowane analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych przygotowywane przez NDM.