NIEODPŁATNE DORADZTWO

Zysk*     1M       3M       6M      1R       2019 rok

*Prezentowane zyski są wygenerowane od początku istnienia poszczególnych strategii
(3 grudnia 2018 roku) do ostatniego dnia ich wyceny (stan na 3 lutego 2022 roku)

Portfele NDI

Private Wealth Consulting, działając na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, świadczy usługę nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego. Usługa polega na udostępnieniu Klientowi strategii inwestycyjnych w postaci portfeli modelowych o zróżnicowanym poziomie ryzyka, z zastrzeżeniem że uzyska on dostęp wyłącznie do tych strategii, które są adekwatnego do przyznanej jemu klasyfikacji uwzgledniającej akceptowalny poziom ryzyka. Dodatkowo w ramach świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego Private Wealth Consulting dostarcza analizy i komentarze rynkowe odnoszące się do funduszy, których jednostki uczestnictwa zostały uwzględnione w strategiach.

Private Wealth Consulting udostępnia pięć strategii zróżnicowanych pod względem poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, a w ich skład wchodzą wyłącznie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy znajdujące się w ofercie Private Wealth Consulting.

Dobre decyzje inwestycyjne ekspertów Private Wealth Consulting przełożyły się na ponadprzeciętne stopy zwrotu uzyskane w ramach strategii opartych na portfelach modelowych uzyskanych za 2019 rok.

Usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego jest usługą bezpłatną, aktywowaną wraz z zawarciem umowy z Private Wealth Consulting, a gdy umowa została zawarta uprzednio bez tej usługi, na podstawie wniosku o udostępnienie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego. Warunkiem jej świadczenia jest dodatkowo przeprowadzenie badania pozwalającego określić profil ryzyka inwestycyjnego danego Klienta.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza zamieszonego poniżej.

Private Wealth Consulting sp. z o.o. oświadcza, że prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, czy związanych z udzielaniem rekomendacji inwestycyjnych, świadczonych na rzecz użytkowników strony internetowej.

Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, ani także doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), czy innego rodzaju rekomendacji co do określonego zachowania inwestora. Prezentowane informacje nie mogą być utożsamiane z zaproszeniem do złożenia oferty, jak również samą ofertą nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Dane opublikowane na stronie internetowej zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności i opierają się na historycznych wycenach jednostek funduszy inwestycyjnych. Nie gwarantują one jednak osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Private Wealth Consulting sp. z o.o. informuje, że fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, czy ochrony wpłaconych środków, a każdy uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Stopa zwrotu z inwestycji nie jest równa wynikom inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych, gdyż jest zależna od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także wysokości opłat pobranych zgodnie ze statutem danego funduszu oraz innych obciążeń, w tym należności publicznoprawnych.

Skontaktuj się z nami aby otrzymać więcej informacji o usłudze:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przez Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. św. Barbary 1, 00-686 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146628, NIP: 526-26-70-135, REGON: 015294777, ("Administrator"), w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną prośbę o kontakt. Działając jako Administrator, informujemy Cię dodatkowo, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.