Regulaminy

Pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami

Klienci Private Wealth Consulting sp. z o.o. mają prawo do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Spółka wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, zgodnie z art. 35 i nast. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia tego postępowania jest Rzecznik Finansowy.