Czy nam się chce jeszcze pracować?

Czy nam się chce jeszcze pracować?

 

Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny opublikował stopę bezrobocia rejestrowanego za październik, która wyniosła 5%. Wskaźnik bezrobocia był niższy niż we wrześniu i lepszy od prognozy. To najlepszy wynik od 30 lat. W październiku liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła do 840,5 tys. osób, to o 10,7 tys. mniej niż we wrześniu.

 

Czy rzeczywiście jest tak dobrze, jak nam się wydaje?

 

Przy ocenie kondycji rynku pracy istotne znaczenie ma wskaźnik zatrudnienia i skala bierności zawodowej. Mimo, że stopa bezrobocia plasuje się na rekordowo niskim poziomie, to badania BAEL wykazują mało optymistyczne wyniki. W trzecim kwartale bieżącego roku współczynnik aktywności ekonomicznej ludności wyniósł 56,7%. Łączna liczba  ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej  wyniosła 17,2 mln w tym 16,6 mln pracujących i 0,5 mln bezrobotnych. Bierni zawodowo to grupa licząca aż 13,1 mln. Warto również zaznaczyć, że w III kwartale 2019 roku na 1 000 pracujących przypadło 822 bezrobotnych lub biernych zawodowo. Aktywność zawodowa mężczyzn wynosi 65,6%, a kobiet zaledwie 48,5%.

 

Borykamy się z rosnącym deficytem kadrowym, co potwierdzają prognozy demograficzne. Jednocześnie niemal połowa Polaków nie pracuje. Ze względu na obowiązki rodzinne, pracy nie podejmuje co trzecia osoba, zwykle jest to kobieta. Stąd tak niski wskaźnik aktywności zawodowej wśród kobiet. Znaczący udział w grupie nieaktywnych zawodowo mają też młodzi ludzie w wieku 20-34 lata, którzy nie uczą się i nie podejmują pracy.

 

W perspektywie kilkunastu lat niskie wskaźniki aktywności zawodowej zagrażają wpływom do systemu emerytalnego i budżetu państwa, a także generują wyższe wydatki na zasiłki socjalne. Wymienione czynnik osłabiają równowagę finansów publicznych i mogą zaowocować niewydolnością systemu emerytalnego. Najbardziej wrażliwe na pogarszającą się sytuację budżetową w kraju są długoterminowe obligacje skarbowe. Mimo tego rentowności 10-letnich obligacji krajowych zanotowały dzisiaj spadek i kształtowały się w granicach 1,991-1,948 %.

 

Sylwia Woszczyna

Niezależny Dom Maklerski/Private Wealth Consulting